Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

7692 e4b5 390
Reposted frompizza-piety pizza-piety viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
8821 33ce 390
malajnaina♪ To be with you is easy
I know you’re good for me
This feeling inside me
Oh, it sends me sky high ♪
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

May 22 2017

malajnaina
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viastonerr stonerr
malajnaina
2826 b00b 390
real conversation
Reposted fromstonerr stonerr
9457 3783 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viastonerr stonerr
0510 97fd 390
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viastonerr stonerr
malajnaina
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viastonerr stonerr
malajnaina
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr
malajnaina
Znaleźć samego siebie oznacza ofiarować światu własną osobę, swoje ciało i duszę; stać się integralną częścią świata; pozwolić, by wszystko działo się naturalnie, bez niepotrzebnego wysiłku; z ufnością poddać się teraźniejszości.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr
malajnaina
Nauczam ludzi wyobraźni. Przez większą część życia nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym może być wyobraźnia, nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, jaki może być jej zasięg. Ponieważ, oprócz wyobraźni intelektualnej, istnieje też wyobraźnia zmysłów, wyobraźnia seksualna, wyobraźnia cielesna, wyobraźnia ekonomiczna, wyobraźnia mistyczna, wyobraźnia naukowa..

Wyobraźnia obejmuje każdy teren, nawet ten, które nazywamy „racjonalnym”. Jest wszędzie. W związku z tym powinno rozwijać się ją tak, by móc rozpatrywać rzeczywistość nie tylko z jednej perspektywy, ale z wielu punktów widzenia. Zazwyczaj wizualizujemy wszystko zgodnie z wąskim paradygmatem naszych wierzeń i uwarunkowań. Z rzeczywistości, tajemniczej i tak rozległej jak nieprzewidywalnej, odbieramy tylko to, co zostanie przefiltrowane przez nasz małostkowy punkt odniesienia.

Aktywna wyobraźnia jest kluczem do wyższej wizji, pozwala spojrzeć na rzeczywistość z innych punktów widzenia, nie naszych; pozwala myśleć i odczuwać zgodnie z różnymi punktami odniesienia. Tym właśnie jest prawdziwa wolność: zdolnością do wychodzenia poza samego siebie, przekraczania granic naszego małego indywidualnego świata i otwierania się na wszechświat.

— Alejandro Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr
3045 64ea 390

grunisment:

“Beggars & Kings” By Bezt (etam cru) Curated by INOPERAbLE . Miami, 2017

Reposted fromsimonsayer simonsayer viastonerr stonerr
0809 a971 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viastonerr stonerr
malajnaina
2451 d4de 390
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viastonerr stonerr
1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viastonerr stonerr
malajnaina
3149 048f 390
Reposted fromlaters laters viastonerr stonerr
malajnaina
Play fullscreen
rainy mood
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viastonerr stonerr
malajnaina
9336 9a12 390
Reposted frombabyface babyface viastonerr stonerr
malajnaina
Play fullscreen
Zbigniew Wodecki - Panny Mego Dziadka
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl