Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

malajnaina
2045 4fbf 390
Reposted fromoskus oskus viacarol91 carol91
malajnaina
8155 cde9 390
Reposted fromNeutrum Neutrum viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
7337 83b0 390
Reposted fromnazarena nazarena

June 19 2018

malajnaina
Reposted fromFlau Flau viaKryptonite Kryptonite

June 13 2018

malajnaina
8559 1b90 390
Reposted fromzciach zciach viamental-cat mental-cat
malajnaina
Reposted fromFlau Flau vialongfish longfish
malajnaina
Reposted fromgruetze gruetze viaSilentForest SilentForest
4093 f347 390

June 12 2018

malajnaina
0281 4e77 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement

June 08 2018

4658 8369 390

ti-ja-na:

Faves

June 03 2018

malajnaina
- Czemu nie śpisz? 
- Analizuję. Życie. Ludzkie serca. Analizuję niebo, które wali gwiazdami w łeb. Analizuję piekło, które może być na ziemi i w człowieku. Czemu nie śpię? Bo tną mnie wspomnienia i krzyże. W oczach pojawiają się tamte twarze. Palą jak łzy.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
malajnaina
4022 2360 390

June 02 2018

malajnaina
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viawiecznosci wiecznosci
7397 7980 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPicki91 Picki91
malajnaina
7727 3001 390
Reposted fromtfu tfu viano-longer-kore no-longer-kore
malajnaina
2745 836d 390
Reposted fromteijakool teijakool viafelicka felicka
malajnaina
6493 9855 390
7657 be07 390
Reposted fromsunlight sunlight vianitael nitael
malajnaina
8047 89f3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl